Úprava ropných derivátov

 

Technológia Treasure ©  pomáha znižovať emisie a zabezpečuje lepšie spaľovanie fosílnych palív. Úprava ropných derivátov prebieha priamo u výrobcu pohonných hmôt ako sú rafinérie alebo u užívateľov, ktorými sú napr. spaľovne, teplárne, či majitelia motorových vozidiel.

VyužitieEmisie po úprave

Fosílne palivá a problémy so znečisťovaním ovzdušia

Zníženie uhlíkovej stopy v doprave predstavuje dlhodobý a náročný proces. Napriek úsiliu sa dnes spaľovacie motory nachádzajú na samom vrchole technologických možností. Tieto motory majú široké zastúpenie v cestnej, železničnej, leteckej, ale i lodnej doprave. Riešenia problémov CO2 s v doprave predstavujú nové technicky a ekonomicky dostupné alternatívne pohonné jednotky. Avšak počas doby, kým sa tieto alternatívy aplikujú do každodenného života, budeme závislí na zaužívaných druhoch palív. My však poskytujeme ekologickú a ekonomickú alternatívu, ktorá dokáže výrazne pomôcť riešiť problémy už dnes.

Najčastejšie problémy spaľovacích motorov

Vysoké zdanenie v podobe spotrebných daní.
Znečisťovanie ovzdušia, čím prispievajú k vzniku nežiaducich emisií.
Vysoké prevádzkové náklady, minimálna úspora nákladov pri ich používaní.
Prísna legislatíva v rámci výroby a používania spaľovacích motorov.

Využitie technológie v doprave a ropnom priemysle

Poskytujeme možnosť úpravy ropných derivátov so špecializáciou na znižovanie CO2 a potláčanie skleníkových plynov a iných negatívnych environmentálnych vplyvov. Upravená hmota znižuje náklady na údržbu tým, že nezanáša technické zariadenia ako sú potrubia a stroje. Úprava prebieha aplikáciou zariadenia Treasure © do motorovej časti automobilu alebo úpravou pohonných látok priamo vo výrobných fabrikách. V princípe ide o transformáciu na tzv. zelenú energiu, kde po úprave s Treasure © získavajú medziprodukty nové vlastnosti, ktoré nevytvárajú problémy tradičného technologického procesu. Inštalácia prebieha priamo u výrobcu pohonných hmôt ako sú rafinérie alebo u užívateľov, ktorými sú napr. spaľovne, teplárne, či majitelia motorových vozidiel. Zo širokého uhla pohľadu môžeme tvrdiť, že úprava eliminuje súčasné problémy elektromobilov (alternatívne riešenie), hlavne ich náročnosť na elektrickú energiu, či skladovanie energie v lítiových batériách, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie vznikajúce pri výrobe aj likvidácií.

EMISIE

Aby sme Vám ukázali ako dokáže zariadenie Treasure © pomáhať pri eliminácií vzniku škodlivín vypúšťaných do ovzdušia, pripravili sme názornú ukážku z meraní spaľovacích motorov pred a po inštalácií Treasure © do motorovej časti benzínových aj dieslových motorov. Názorné hodnoty sme uviedli z našich meraní. Hodnoty motora však závisia od viacerých premenných, napr. typ, vek, opotrebenie a iné.

Meranie emisií spaľovacích motorových vozidiel

Benzínový motor

Pred úpravou Po úprave
% %
CO 0.11 – 0.15 0.00
HC 29 – 35 0
CO2 14.81 15.36
O2 0.05 – 0.03 0.01
Lam. 1.00 0.997

Dieslový motor

Pred úpravou Po úprave
% %
N 0.58 0.00
K 0.50 0.00