Environmentálna problematika

 

V súčasnosti sa dostávame do zlomového bodu, v ktorom sme nútení vytvárať ekologické riešenia a využívať technológie, ktorými dokážeme našu planétu zachrániť, obnoviť a udržať jej prirodzenú rovnováhu.

ZnečistovanieEkologické riešenie

Znečisťovanie vody, pôdy a ovzdušia

Voda

Do vodných tokov sa vypúšťajú odpadové vody z priemyslu, z poľnohospodárskej výroby a z miest, čo spôsobuje znečistenie vody. Nečistotami sú napr. ropné produkty, saponáty, rozličné kaly, toxické látky, ale aj silážne šťavy, močovka a iné organické látky, ktoré často prenášajú aj zárodky infekcií a cudzopasníky. Vo vodných tokoch sa sleduje akosť vody a zisťuje sa najmä kyslíkový režim, základné chemické zloženie a obsah zvláštnych látok. Pre každý z týchto ukazovateľov sú stanovené normy a výsledkom je zaradenie čistoty vodného toku do stupnice. Podzemné vody sú znečisťované z prehnojovanej pôdy, pri ropných haváriách a vplyvom znečistených vodných tokov. Znečistenie spodných vôd je zvyčajne veľmi dlhodobé, trvá niekoľko desiatok až stoviek rokov.

Pôda

Pôda vytvára spolu s ovzduším a vodou neoddeliteľný systém. Preto každé znečistenie ovzdušia a vody, ohrozuje aj ju. Kyslý dážď okysľuje pôdu, a tým sa menia jej vlastnosti, vyplavuje sa viac vápnika, horčíka, draslíka, ničia sa pôdne organizmy a pôda sa menej prevzdušňuje. V pôde sa z emisií hromadia niektoré kovy (vanád, arzén, olovo, kadmium) a pesticídy, ktoré spôsobujú toxicitu. Pre pôdu sú hrozbou aj ropovody, z ktorých môže pri haváriách unikať do pôdy ich obsah. Pri obohacovaní pôdy priemyselnými hnojivami môže dochádzať k prehnojovaniu. Samotné priemyselné hnojivá nedokážu udržať úrodnosť pôdy a ich veľmi veľké dávky spôsobujú jej zasoľovanie.

Ovzdušie

Nečistoty v ovzduší vplývajú negatívne na zdravie ľudí, rastlín aj živočíchov. Vyvolávajú rôzne choroby, ale aj úhyn organizmov, čím dochádza k strate prirodzenej biodiverzity. Znečistenie ovzdušia sa v poľnohospodárskej činnosti prejavuje zníženou produkciou hospodárskych zvierat, v priemysle sa výrazne podieľa napríklad na urýchľovaní korózie, rozpade stavebných hmôt, poškodzovaní náterov a podobne.

Fauna a flóra

Zmena prírodných podmienok v určitej oblasti spôsobuje obmeňovanie fauny a flóry. Ak porovnáme pôvodné zastúpenie rastlín a živočíchov pred negatívnym zásahom ľudskej činnosti do oblasti, a po zásahu, môžeme sledovať zmenu zastúpenia druhov. Úprava vody, pôdy a ovzdušia do pôvodného stavu tak dokáže prinavrátiť pôvodný výskyt biotopov rastlinstva a živočíšstva, ktoré sú charakteristické pre dané pásmo.

Myslíme ekologicky

Naša spoločnosť WIS CONTROL SK sa svojou filozofiou a činnosťou usiluje o vyriešenie existujúcich globálnych problémov a udržateľnosť zdravej planéty. Ak sa nám, spoločne s vami, podarí do roku 2030 znížiť CO2 , ochránime naše životné prostredie, nebudeme už viac čeliť obavám z budúcnosti a otvorí sa pred nami nový svet plný nových príležitostí.

Spájame sily a skúsenosti, a znižujeme emisie

Ako spoločnosť WIS CONTROL SK s. r. o. si uvedomujeme celospoločenské problémy, preto konáme a vychádzame aj z nášho motta a poslania. „Myslíme zelene, myslíme ekonomicky, každá úspora znamená viac času pre našu planétu a naše Slovensko.”

Spájame dlhoročné skúsenosti v oblasti životného prostredia so zvyšovaním ekonomickej efektívností. Za obdobie nášho pôsobenia sa nám podarilo prepojiť ekonomickú výkonnosť s ochranou životného prostredia.

V súčasnosti sa v rámci politiky EÚ zaviazalo všetkých 27 členských štátov premeniť EÚ do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent. Aby tento cieľ krajiny dosiahli, potrebujú do roku 2030 znížiť celkové emisie aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Spolu s výzvou sa vytvárajú nové príležitosti pre inovácie, investície a pracovné miesta.