Úprava geotermálnej vody

 

Vysoká mineralizácia a teplota geotermálnej vody spôsobuje značné problémy vznikajúce v potrubných systémoch. Technológia Treasure © úpravou geotermálnej vody pomáha najmä zabraňovať vzniku inkrustácie a tvorbe vodného kameňa.

úpravavýhody

Benefity v energetike aj kúpeľníctve

Využitie geotermálnej vody má obrovský potenciál. Prostredníctvom hĺbkových vrtov sa geotermálna energia dopravuje na povrch a využíva v systémoch centralizovaného zásobovania teplom. U nás sa v prevažnej miere využíva v kúpeľníctve (kúpeľných centrách a aquaparkoch), v poľnohospodárstve na vykurovanie budov za pomoci tepelných čerpadiel, v energetike a priemysle. Pre tieto odvetvia predstavujeme zariadenie Treasure ©, ktoré pomáha v udržiavaní čistého potrubného systému, a zároveň v podobe údržby generuje klientovi finančnú úsporu.

Inkrusty

Vysoká mineralizácia geotermálnej vody spôsobuje silnú oxidáciu a následnú tvorbu inkrustov a vodného kameňa v systémoch, ktorými sú najmä potrubné systémy.

Priaznivé účinky Treasure ©

Zariadenie Treasure © patrí medzí novinku v otázke technologického riešenia odstraňovania zanesených potrubných systémov pri využívaní geotermálnej vody. Technológia upravuje silové väzby jednotlivých prvkov vo vode vďaka zmene viskozity, povrchového napätia a merného špecifického tepla, čím znemožňuje tvorbu inkrustácie a tvorbu vodného kameňa. Veľké problémy sa vyskytujú najmä na kúpaliskách a u pestovateľov poľnohospodárskych plodín, ktorí využívajú geotermálnu vodu. V minulosti boli realizované viaceré vrty, ktoré sa z dôvodu nedostatočnej starostlivosti časom zaniesli inkrustami, a tak sa dostali mimo prevádzku. My Vám prinášame technológiu, ktorá tieto problémy zvláda bez špeciálnej starostlivosti.

Výhody

údržby potrubného systému

Bežná údržba

Technická údržba

technická údržba potrubného
systému je spravidla 2x ročne

Náklady

údržba je finančne nákladná

Prevádzka

odstavenie od prevádzky môže
trvať až 30 dní

Treasure ©

Technická údržba

Treasure © zabezpečuje neustále
samočistenie – prietokom upravenej vody

Náklady

nepotrebuje údržbu a teda nevytvára
žiadne výdavky na údržbu

Prevádzka

nezastavuje chod prevádzky

Možnosti využitia technológie

Poľnohospodárstvo – skleníky

Pri ohreve hospodárskych budov sa často stretávame s problémom nedostatočnej teploty získanej z podzemnej vody v dôsledku úniku tepla počas doby, kým sa podzemná voda dostane do vykurovacieho média. Jedným z faktorov je hĺbka vrtu, ktorá nie je v takýchto prípadoch dosť veľká. Čím je voda bližšie pod povrchom, tým je chladnejšia, preto je veľmi dôležité zabrániť úniku jej tepla. Únik tepla dokáže Treasure © regulovať molekulárnou úpravou vody, konkrétne zmenou merného špecifického tepla tak, aby voda dokázala zachovať svoju teplotu počas celej doby putovania na povrch. Ako príklad uvádzame prípad, kedy podzemná voda dosahovala teplotu na povrchu zeme len 50°C, avšak potrebná teplota mala dosahovať 70°C. Únik tepla teda predstavoval až 20°C. Zariadenie Treasure © dokázalo tento rozdiel teplôt eliminovať.

Mestá a obce

V rámci energetiky využívajú mestá a obce geotermálnu vodu slúžiacu na vyhrievanie úžitkovej vody pre rôzne použitie. Prostredníctvom výmenníkových staníc sa odovzdáva teplo do rozvodov sekundárneho okruhu. Problém nastáva postupom času, kedy začne podzemná voda pôsobiť korozívne na dlhé rozvodové trasy a hĺbkové vrty. Korózia v potrubí vyvoláva upchávanie a zmenšovanie kapacity prietoku, ako aj poškodzovanie materiálu. Údržba vrtov a potrubného systému predstavuje zvýšené náklady pre mestá a obce. Zariadenie Treasure © eliminuje riziká korózie. Príčinou vzniku korózie je vysoká teplota v reakcii s väčšími časticami minerálnych zložiek železa a mangánu, ktoré sa zachytávajú o vnútorné steny potrubia a v dôsledku teploty pôsobia veľmi agresívne. Treasure © dokáže násobne zmenšovať častice minerálnych zložiek prítomných vo vode, čím predchádza k zaneseniu vrtov a potrubného systému. Ďalšou funkciou zariadenia je úprava merného špecifického tepla geotermálnej vody. Zmena fyzikálnej vlastnosti vody zabraňuje znižovaniu jej teploty cestou na povrch zeme. Vďaka tomu získaná voda dokáže odovzdávať vysokú teplotu sekundárnym rozvodom, čím dochádza k rýchlejšiemu ohrevu väčšej kapacity úžitkovej vody. Počet potrebných zariadení na úpravu vody sa následne dimenzuje podľa objemu prietoku.

Kúpeľníctvo

Zariadenie Treasure © prináša obrovské benefity v kúpeľníctve. Kúpele a zariadenia, ktoré využívajú teplo z hlbín zeme sa bežne stretávajú s problémom zanesenia potrubia, ktoré komplikuje plynulý chod prevádzky. Údržba a odstávka predstavuje nemalú nákladovú položku, stratu príjmu a času. Treasure © svojím pôsobením zabraňuje vzniku korózie a poškodzovaniu materiálov bez chemickej úpravy počas celého roka. Nadmolekulovo upravená voda nepôsobí korozívne, a zároveň dokáže uvoľňovať usadeniny v potrubnom systéme aj v prípade dlhodobo odstavených zariadení, a tým obnoviť prevádzku.

Domácnosti a iné objekty

Zariadenie odporúčame pre domácnosti, ktoré pre ohrev úžitkovej vody využívajú geotermálnu vodu ako obnoviteľný zdroj energie. Upravená voda prostredníctvom Treasure © nepôsobí korozívne na kovové časti potrubného systému a je šetrná k zariadeniam, čím predlžuje životnosť tepelného čerpadla. Celý systém sa stáva bezúdržbový, a tým tvorí finančnú aj časovú úsporu.

Výhody vody

po nadmolekulovej úprave

?

Znižuje

Znižuje tepelnú stratu vody smerom na povrch.

Šetrí

Šetrí zariadenia (napr. tepelné čerpadlá)

Predlžuje

Predlžuje životnosť zariadení a potrubných systémov.

Nezanáša

Nepôsobí korozívne a nezanáša potrubný systém.

Eliminuje

Eliminuje riziko vzniku porúch v systémoch.