Postup pri objednávke našich služieb

TREASURE ©

Príprava projektu

1. Projektová dokumentácia

V prvom kroku Vás požiadame o:
1. predloženie existujúcej projektovej dokumentácie
(napr. zariadenia, technickej miestnosti, kotolne a i.),
2. doplnenie parametrov do našej tabuľky,
3. dodanie príslušnej fotodokumentácie.

2. Zakreslenie do projektu

Druhý krok prípravy sa zameriava na určenie miesta inštalácie zariadenia Treasure © na potrubných systémoch vyplývajúcich z projektovej dokumentácie.

3. Vypracovanie cenovej ponuky

Následne Vám na základe podkladov a návrhu riešenia vyčíslime predbežnú cenovú ponuku.

4. Odsúhlasenie cenovej ponuky

Pre pokračovanie v príprave projektu je potrebné odsúhlasenie cenovej ponuky zo strany odberateľa.

5. Obhliadka

Náš personál zabezpečí obhliadku objektu a systémov, ktorá je nevyhnutná pre tvorbu finálneho návrhu na implementáciu zariadení.

6. Upresnenie cenovej ponuky

Na základe obhliadky a prípadných možných zmien
v projekte sa vypracuje konečná cenová ponuka.

7. Návrh a uzatvorenie zmlúv

Po odsúhlasení cenovej ponuky vypracujeme podrobný
návrh zmluvy, ktorej podpisom sa zaväzujú obe strany.

8. Zadanie objednávky

Zadanie objednávky zo strany odberateľa.

9. Zálohová platba za zariadenia

Po úhrade zálohovej platby zo strany odberateľa
začíname realizáciu projektu.

Realizácia projektu

10. Výroba zariadenia/í

Zahájenie výroby zariadenia/í Treasure © na mieru.

11. Doplatenie za zariadenie/ia

Doplatenie zvyšnej sumy za zariadenie/ia pred
dodaním.

12. Dodanie zariadenia/í

Doprava a dodanie zariadenia/í priamo na
miesto implementácie

13. Implementácia zariadenia/í

Montáž, nastavenie a spustenie systému do
režimu prevádzky (plnohodnotného užívania).

14. Konečná úhrada

Doplatok konečnej sumy za vykonané služby.

“Myslíme zelene, myslíme ekonomicky, každá úspora znamená viac času pre našu planétu a naše Slovensko.“

WISCONTROL SK

WISCONTROL SK s.r.o., Haanova 33, 85 104 Bratislava, Tel. : +421 907 029 900, e-mail: wiscontrol@wiscontrol.sk,
IČO: 47 252 049, DIČ: 2023 957 870, IČ DPH: SK2023 957 870